Project Toekomst

Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (PVL) is een gesloten pensioenfonds.
We onderzoeken wat de meest passende oplossing voor de toekomst is.

Project Toekomst

Gesloten fonds

Per 1 januari 2020 is Stichting Pensioenfonds F. van Lanschot (PVL) een gesloten pensioenfonds. Sindsdien onderzoeken we wat de meest passende oplossing voor de toekomst is. Hierbij worden alle opties overwogen en staat het belang dan de deelnemer centraal.

Beoogde regeling voor de toekomst

Het pensioenfonds heeft onderzocht welke regeling voor de toekomst het meest passend is voor de deelnemers en pensioengerechtigden van het fonds.  Hiervoor is in 2022 een risicopreferentie-onderzoek uitgevoerd. Daarnaast zijn vergelijkingen gemaakt tussen de huidige regeling en de opties in het nieuwe stelsel: • Kwalitatief  (op basis van kenmerken van de regeling) • Kwantitatief (op basis van maatmanberekeningen) 

Aan de hand van de uitkomsten heeft het bestuur van het pensioenfonds een voorkeur bepaald. Deze voorkeur is in de vorm van een advies gegeven aan de werkgever en de OR (sociale partners), die hierover een keuze moeten maken. 

Het bestuur van Pensioenfonds F. van Lanschot heeft het volgende advies gegeven: Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het bestuur van mening dat invaren van de opgebouwde aanspraken en uitkeringen naar een flexibele premieregeling met risicodelingsreserve (FPR met RDR) het beste tegemoet komt aan de beoogde pensioenresultaten en de wensen van de deelnemers en pensioengerechtigden.

Sociale partners hebben eind augustus 2023 laten weten dat zij het advies van het bestuur in beginsel volgen. De instemming van sociale partners  is nog wel afhankelijk van de juridische haalbaarheid van deze keuze, die door partijen momenteel wordt onderzocht.

Ontwikkelingen

PVL is vanuit praktische overwegingen niet van plan om zelfstandig de overstap naar een nieuwe pensioenregeling in het nieuwe stelsel te maken. Daarom wordt gezocht naar een pensioenuitvoerder die eerst de huidige pensioenregeling in het huidige Financieel Toetsingskader wil overnemen. Na deze Collectieve Waardeoverdracht (CWO) kan door de nieuwe uitvoerder met sociale partners het invaartraject worden opgestart. Daarom wordt gezocht naar een partij die op ‘’korte’’ termijn een CWO kan uitvoeren. Streefdatum voor de overgang is 1-1-2025, waarna PVL wordt opgeheven. Uiterlijk 1-1-2028 (maar mogelijk eerder) worden de pensioenen door de nieuwe uitvoerder ingevaren naar een flexibele premieregeling met risicodelingsreserve in het nieuwe stelsel.

Het projectplan

Het project is onderverdeeld in vier fasen, waarbij de laatste fase, afhankelijk van de besluitvorming in de eerdere fasen, weer verdeeld is in twee mogelijke subvarianten. De vier fasen worden als volgt van elkaar onderscheiden:

  • Fase 1 is afgerond in november 2021
  • Fase 2 wordt in december 2022 afgerond
  • Fase 3 wordt begin 2024 afgerond, daarna wordt gestart met fase 4 (de overdracht naar een nieuwe uitvoerder)

Nieuws over Project Toekomst

Vergelijking tussen huidige stelsel, solidair en flexibel met voor- en nadelen van alle varianten

Huidig
Solidaire premierregeling (SPR)
Premieregeling
Toezegging
Toegezegde uitkering, met bijbehorende premie

Premie, met pensioenambitie. Voor PVL-deelnemers een opgebouwd kapitaal met pensioenambitie

Premie. Voor PVL-deelnemers een opgebouwd kapitaal met pensioenbestemming

Uitkering
Geen keuze/nominale uitkering, met (voorwaardelijke) indexatie/kortingen

Geen keuze/variabele uitkering met jaarlijkse aanpassing op basis van behaalde rendementen

Keuze: vaste uitkering of variabele uitkering met jaarlijkse aanpassing op basis van behaalde rendementen

Uitvoerder pensioenuitkering

Pensioenfonds, geen shoprecht

Pensioenfonds, geen shoprecht

Pensioenfonds of verzekeraar, beperkt shoprecht

Flexibilisering

Eerder/later/gedeeltelijk/hoger/lager/eenmalig 10%/inkoop extra partnerpensioen

Conform huidige regeling

Conform huidige regeling

Partner/wezenpensioen

Partnerpensioen voor pensionering

70% op opbouwbasis van het beoogde OP.

Op risicobasis verzekerde aanspraak op partnerpensioen van gelijke hoogte als in huidige regeling

Op risicobasis verzekerde aanspraak op partnerpensioen van gelijke hoogte als in huidige regeling

Partnerpensioen na pensionering

Uitkering zoals gekozen bij ingang pensioen, maximaal 70% van OP, eventueel uit te ruilen

Uitkering zoals gekozen bij ingang pensioen, aan te kopen uit pensioenvermogen, maximaal 70% van OP

Uitkering zoals gekozen bij ingang pensioen, aan te kopen uit pensioenvermogen, maximaal 70% van OP

Premie
Doorsneesystematiek: jongeren betalen hogere premie dan actuarieel nodig is. Niet van toepassing i.v.m. gesloten fonds

Negatief effect door afschaffen doorsneesystematiek voor met name groep rondom 45-jarigen. Niet relevant vanwege gesloten fonds

Negatief effect door afschaffen doorsneesystematiek voor met name groep rondom 45-jarigen. Niet relevant vanwege gesloten fonds

Premiecomensatie
Niet aan de orde

Kan van toepassing zijn bij invaren in actieve kring, vorming compensatiedepot gaat ten laste van individuele vermogens

Kan van toepassing zijn bij invaren in actieve kring, vorming compensatiedepot gaat ten laste van individuele vermogens

Toeslag/korting
Toeslagverlening pas mogelijk als buffers voldoende gevuld zijn

Verhoging of verlaging van pensioenvermogens / uitkeringen op basis van gerealiseerde individuele rendementen. Beperkte buffervorming uit rendementen mogelijk, maar niet verplicht,

Toegezegde uitkering, met bijbehorende premie

Korting van aanspraken en pensioenen pas noodzakelijk als blijkt dat fonds op lange termijn niet aan bufferverplichtingen kan voldoen

Verlaging van pensioenvermogens / uitkeringen vloeit automatisch voort uit gerealiseerde rendementen, uitsmeren wel mogelijk

Verlaging van pensioenvermogens / uitkeringen vloeit voort uit gerealiseerde individuele rendementen, uitsmeren niet mogelijk

Blijf op de hoogte

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.