Het bestuur bestaat uit 5 leden:

  • 1 externe voorzitter
  • 1 vertegenwoordiger namens de werkgever
  • 2 vertegenwoordigers namens de werknemers
  • 1 vertegenwoordiger namens de niet-actieve deelnemers en pensioengerechtigden

Sako Zeverijn, voorzitter

Wendy Winkelhuijzen, vice-voorzitter

Reiniera van der Feltz, bestuurslid

Ruud van de Ven, bestuurslid

Hans Jacobs, bestuurslid

 

Beleggingscommissie
Deze commissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid in de meest ruime zin van het woord. Ook stuurt zij, in samenwerking met het Bestuursbureau, de vermogensbeheerders aan.

De samenstelling van de Beleggingscommissie is als volgt:

 Mevrouw drs. M.F. van der Feltz  Voorzitter
 De heer drs. A.J.C. de Ruiter  Onafhankelijk deskundige
 De heer drs. H. Schlukebir  Onafhankelijk deskundige
De heer drs. R.P.J. van de Ven  Bestuurslid

Communicatiecommissie
Deze commissie ondersteunt en adviseert het bestuur op het gebied van communicatie.

De samenstelling van de communicatiecommissie is als volgt:

Mevrouw drs. W. Winkelhuijzen  Voorzitter
Mevrouw drs. S. Monné  Communicatieadviseur Van Lanschot
Mevrouw mr. M. de Mol van Otterloo  Communicatieadviseur Van Lanschot
Mevrouw drs. C.S.W.Wijdeven  Beleidsmedewerker bestuursbureau

De communicatiecommissie laat zich voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de diverse uitingen vanuit het pensioenfonds bijstaan door een Klankbordgroep Communicatie. Deze groep bestaat uit actieve deelnemers en een gepensioneerde deelnemer.

De Klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

De heer P.P. Berendsen
 Mevrouw A. de Jong
 De heer J. van der Veen

Mevrouw S. van Damme

Mevrouw A. van Bladel

 Mevrouw I. Bicane

Risicomanagementcommissie
Deze commissie adviseert het bestuur inzake het risicobeleid in de meest ruime zin van het woord. Zij bevordert ook, binnen alle geledingen van het pensioenfonds, de bewustwording van operationele en andere mogelijke risico’s. Zij coördineert, bewaakt en beoordeelt mede de input uit de verschillende managementrapportages en adviseert daarover aan het bestuur.

De samenstelling van de risicomanagementcommissie is als volgt:

De heer H.J.J. Jacobs Voorzitter
De heer drs. M. Benders Manager Liquidity & Portfolio Management Van Lanschot

 

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de commissies bij de beleidsvoorbereiding, coördinatie en uitvoering van de diverse activiteiten van het pensioenfonds.

Medewerkers bestuursbureau:

De heer B.M.J. Bogaard Directeur bestuursbureau / beleidsmedewerker
Mevrouw drs. C.S.W. Wijdeven Beleidsmedewerker
Mevrouw A. Wagenaars Administratief medewerkster

Intern toezicht

Verantwoordingsorgaan
Dit orgaan beoordeelt het functioneren van het bestuur. In het verantwoordingsorgaan worden de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de vertegenwoordigers van de diverse geledingen, te weten één vertegenwoordiger van de werkgever op voordracht van Van Lanschot NV, twee vertegenwoordigers van de deelnemers op voordracht van de Ondernemingsraad en één vertegenwoordiger van de gepensioneerden op voordracht van de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot. In het jaarverslag worden de bevindingen van het verantwoordingsorgaan opgenomen.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt:

De heer J.W.F. Heukensfeldt Jansen MBA Voorzitter, namens werknemers
Mevrouw dr. E. Schols- van Oppen Namens pensioengerechtigden
De heer drs. J. Vreugdenhil Secretaris, namens werknemers
De heer I. Maas Namens werkgevers

Visitatiecommissie
Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen die intern toezicht houden: zij beoordelen de deskundigheid van het bestuur en de kwaliteit van de processen en procedures binnen het pensioenfonds. Het visitatieverslag is opgenomen in het jaarverslag.

De samenstelling van de visitatiecommissie is als volgt:

Mevrouw L.E.M. Duynstee Voorzitter
Mevrouw E. van Kalmthout Lid
De heer S. Nauta Lid

Organogram

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien