Het bestuur bestaat uit 5 leden:

 • 1 externe voorzitter
 • 1 vertegenwoordiger namens de werkgever
 • 2 vertegenwoordigers namens de werknemers
 • 1 vertegenwoordiger namens de niet-actieve deelnemers en pensioengerechtigden

Rob Kragten, voorzitter                       

Nog geen foto beschikbaar

Imre Maas, vicevoorzitter 

                                                 

Ruud van de Ven, bestuurslid             

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Foto-Raimond-Schikhof-686x1024.jpg

Raimond Schikhof, bestuurslid

Hans Jacobs, bestuurslid

Organogram PVL


Beleggingscommissie
Deze commissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid in de meest ruime zin van het woord. Ook stuurt zij, in samenwerking met het Bestuursbureau, de vermogensbeheerders aan.
De samenstelling van de Beleggingscommissie is als volgt:

De heer R. Schikhof

 Voorzitter                                                 

 De heer M. Roest

 Onafhankelijk deskundige

 De heer drs. H. Schlukebir

 Onafhankelijk deskundige

 De heer drs. R.P.J. van de Ven

 Bestuurslid


Communicatiecommissie
Deze commissie ondersteunt en adviseert het bestuur op het gebied van communicatie.
De samenstelling van de communicatiecommissie is als volgt:

De heer I. Maas

Voorzitter 

Mevrouw mr. M. de Mol van Otterloo

Communicatieadviseur Van Lanschot Kempen

Mevrouw drs. C.S.W. Wijdeven

Beleidsmedewerker bestuursbureau

De communicatiecommissie laat zich voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de diverse uitingen vanuit het pensioenfonds bijstaan door een Klankbordgroep Communicatie. Deze groep bestaat uit actieve deelnemers en een gepensioneerde deelnemer.

De Klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

 • De heer P.P Berendsen
 • Mevrouw A. de Jong
 • De heer J. van der Veen
 • Mevrouw S. van Damme
 • Mevrouw A. van Bladel
 • Mevrouw I. Bicane

Risicomanagementcommissie
Deze commissie adviseert het bestuur inzake het risicobeleid in de meest ruime zin van het woord. Zij bevordert ook, binnen alle geledingen van het pensioenfonds, de bewustwording van operationele en andere mogelijke risico’s. Zij coördineert, bewaakt en beoordeelt mede de input uit de verschillende managementrapportages en adviseert daarover aan het bestuur.
De samenstelling van de risicomanagementcommissie is als volgt:

De heer H.J.J. Jacobs

Voorzitter

De heer drs. M. Benders

Manager Liquidity & Portfolio Management Van Lanschot Kempen


Bestuursbureau
Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de commissies bij de beleidsvoorbereiding, coördinatie en uitvoering van de diverse activiteiten van het pensioenfonds.
Medewerkers bestuursbureau:

Mevrouw drs. C.S.W. Wijdeven Beleidsmedewerker
Mevrouw G. Versluis Beleidsmedewerker
Mevrouw A. Wagenaars Administratief medewerkster

INTERN TOEZICHT

Verantwoordingsorgaan
Dit orgaan beoordeelt het functioneren van het bestuur. In het verantwoordingsorgaan worden de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de vertegenwoordigers van de diverse geledingen, te weten één vertegenwoordiger van de werkgever op voordracht van Van Lanschot NV, twee vertegenwoordigers van de deelnemers op voordracht van de Ondernemingsraad en één vertegenwoordiger van de gepensioneerden op voordracht van de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot. In het jaarverslag worden de bevindingen van het verantwoordingsorgaan opgenomen.
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2020 is als volgt:

De heer drs. J. Vreugdenhil Voorzitter, namens werknemers
Mevrouw C. Wisselink Namens pensioengerechtigden
De heer T. Cremers Namens werknemers
Mevrouw T. Holtland Namens werkgever

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen die toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Mevrouw L.E.M. Duynstee Voorzitter
De heer S. Nauta Lid
De heer G. Schreurs Lid

Vergoedingenregeling 
Pensioenfonds Van Lanschot kent een vergoedingenregeling voor:

 • bestuursleden
 • commissieleden
 • leden van de raad van toezicht
 • leden van het verantwoordingsorgaan

wanneer ze niet werkzaam zijn bij Van Lanschot Kempen.

Bij de bepaling van de hoogte van de vergoedingen is rekening gehouden met de specifieke eisen die aan leden van het bestuur, commissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan worden gesteld. Daarbij is gekeken naar wat gangbaar is bij andere pensioenfondsen, de Code Pensioenfondsen en de normen van de Pensioenfederatie. De wet geeft over dit onderwerp geen richtlijnen of normen.

De financiële resultaten van het pensioenfonds zijn niet van invloed op vergoedingen; leden van het bestuur, commissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan hebben geen recht op prestatiebeloningen, bonussen of ontslagvergoedingen van het pensioenfonds.

Meer informatie over de vergoedingenregeling van het pensioenfonds vind je hier en in ons jaarverslag.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien