Het bestuur bestaat uit 5 leden:

  • 1 externe voorzitter
  • 1 vertegenwoordiger namens de werkgever
  • 2 vertegenwoordigers namens de werknemers Van Lanschot Kempen
  • 1 vertegenwoordiger namens de niet-actieve deelnemers en pensioengerechtigden

  Rob Kragten, voorzitter 

   Imre Maas, vicevoorzitter  

   Raimond Schikhof, bestuurslid

   Hans Jacobs, bestuurslid

   Kim Lubbers, bestuurslid

Organogram PVL


Beleggingscommissie
Deze commissie adviseert het bestuur over het beleggingsbeleid in de meest ruime zin van het woord. Ook stuurt zij, in samenwerking met het bestuursbureau, de vermogensbeheerders aan.
De samenstelling van de Beleggingscommissie is als volgt:

 Raimond Schikhof  Voorzitter                                            
 Maarten Roest  Onafhankelijk deskundige
 Hans Schlukebir  Onafhankelijk deskundige
 Kim Lubbers  Bestuurslid

 Martijn Soesbeek                                   toehoorder


Communicatiecommissie
Deze commissie ondersteunt en adviseert het bestuur op het gebied van communicatie.
De samenstelling van de communicatiecommissie is als volgt:

Imre Maas Voorzitter 
Maud de Mol van Otterloo Communicatieadviseur Van Lanschot Kempen
Chrisje Wijdeven Beleidsmedewerker bestuursbureau

Risicomanagementcommissie
Deze commissie adviseert het bestuur inzake het risicobeleid in de meest ruime zin van het woord. Zij bevordert ook, binnen alle geledingen van het pensioenfonds, de bewustwording van operationele en andere mogelijke risico’s. Zij coördineert, bewaakt en beoordeelt mede de input uit de verschillende managementrapportages en adviseert daarover aan het bestuur.
De samenstelling van de risicomanagementcommissie is als volgt:

 Hans Jacobs Voorzitter
 Marc Benders Manager Liquidity & Portfolio Management Van Lanschot Kempen

Uitbestedings- en IT commissie
Deze commissie ondersteunt het bestuur met de uitbestedings- en IT risico’s. In de commissie zijn verschillende disciplines vertegenwoordigt, twee bestuursleden, vertegenwoordiging vanuit het bestuursbureau, ondersteuning vermogensbeheer en ondersteuning IT risicomanagement.

De samenstelling van de Uitbestedings- en IT commissie is als volgt:

Imre Maas Interim voorzitter
Kim Lubbers Bestuurslid
Dennis Boersen IT risicospecialist
Tom Bex Ondersteuning vermogensbeheer
Wouter Gockel Beleidsmedewerker bestuursbureau

Sleutelfunctiehouders

Het pensioenfonds heeft een drietal sleutelfunctiehouders voor risicobeheer, actuarieel en interne audit. De sleutelfunctiehouders controleren met sleutelfunctievervullers op integere manier de uitvoering in onze organisatie en rapporteren aan het bestuur en de raad van toezicht.

Sleutelfunctiehouders:

Gertjan Langelaan Interne audit
Hans Jacobs Risicobeheer
Pieter Heesterbeek Actuarieel

Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de commissies bij de beleidsvoorbereiding, coördinatie en uitvoering van de diverse activiteiten van het pensioenfonds.
Medewerkers bestuursbureau:

Chrisje Wijdeven Beleidsmedewerker
Wouter Gockel Beleidsmedewerker
Andrea Wagenaars Administratief medewerker

INTERN TOEZICHT

Verantwoordingsorgaan
Dit orgaan beoordeelt het functioneren van het bestuur. In het verantwoordingsorgaan worden de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de vertegenwoordigers van de diverse geledingen, te weten één vertegenwoordiger van de werkgever op voordracht van Van Lanschot NV, twee vertegenwoordigers van de deelnemers op voordracht van de Ondernemingsraad en één vertegenwoordiger van de gepensioneerden op voordracht van de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot. In het jaarverslag worden de bevindingen van het verantwoordingsorgaan opgenomen.
De samenstelling van het verantwoordingsorgaan per 1 juli 2020 is als volgt:

Caroline Wisselink Voorzitter, namens pensioengerechtigden
Rob Neuvel Namens werknemers VLK
Ton Cremers Namens werknemers VLK
Tosca Holtland Namens werkgever

Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen die toezicht houden op het bestuur en de algemene gang van zaken bij het pensioenfonds.
De samenstelling van de Raad van Toezicht is als volgt:

Lucie Duynstee Voorzitter
Sybrand Nauta Lid
Gerben Schreurs Lid

Vergoedingenregeling 
Pensioenfonds Van Lanschot kent een vergoedingenregeling voor:

  • bestuursleden
  • commissieleden
  • leden van de raad van toezicht
  • leden van het verantwoordingsorgaan

wanneer ze niet werkzaam zijn bij Van Lanschot Kempen.

Bij de bepaling van de hoogte van de vergoedingen is rekening gehouden met de specifieke eisen die aan leden van het bestuur, commissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan worden gesteld. Daarbij is gekeken naar wat gangbaar is bij andere pensioenfondsen, de Code Pensioenfondsen en de normen van de Pensioenfederatie. De wet geeft over dit onderwerp geen richtlijnen of normen.

De financiële resultaten van het pensioenfonds zijn niet van invloed op vergoedingen; leden van het bestuur, commissies, de raad van toezicht en het verantwoordingsorgaan hebben geen recht op prestatiebeloningen, bonussen of ontslagvergoedingen van het pensioenfonds.

Meer informatie over de vergoedingenregeling van het pensioenfonds vind je hier en in ons Jaarverslag.

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien