Hoe duurzaam belegt het pensioenfonds?

Het pensioenfonds streeft ernaar om op verantwoorde wijze te beleggen. We beleggen bewust niet in financiële instrumenten van ondernemingen die internationale sociale, milieu- of governance-criteria structureel en fundamenteel schenden. Daarvoor hanteren we internationaal geaccepteerde ESG-criteria, zoals de 10 principes van de United Naties Global Compact en de OESO-richtlijnen. Deze principes omvatten standaarden over mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie. Hoe duurzaam belegt het pensioenfonds?

Periodiek controleert onze vermogensbeheerder Van Lanschot Kempen Investment Management (VLK IM) of er ondernemingen in de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds aanwezig zijn die met hun bedrijfsactiviteiten in meer of mindere mate in conflict zijn met de criteria van ESG. In dat geval spreken we deze ondernemingen aan (via VLK IM). Door middel van een dialoog, ofwel ‘engagement’, proberen we positieve verandering te bewerkstelligen en ondernemingen te stimuleren om maatregelen te nemen om schendingen in de toekomst te voorkomen. De dialoog aangaan heeft onze voorkeur boven directe uitsluiting van belegging, omdat we met uitsluiting geen invloed meer kunnen uitoefenen op de betreffende situatie en de kans op positieve verandering dus niet toeneemt.

Als ondernemingen en/of fondsmanagers toch niet aan de criteria kunnen voldoen of te weinig veranderingen doorvoeren, sluiten we ze alsnog uit van belegging. Wanneer we hiertoe besluiten hangt af van de ernst van de situatie.

Op onze uitsluitingslijst staan nu vooral ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie en kernkoppen. Het is voor pensioenfondsen sowieso verboden om in dergelijke bedrijven te beleggen. Daarnaast sluit het pensioenfonds ondernemingen uit die betrokken zijn bij de verkoop van tabak of die zich met delving van thermische steenkool bezighouden of energie produceren op basis van thermische kolen.

Wie is de vermogensbeheerder en hoe wordt die gekozen en beoordeeld?

Sinds 2012 is Van Lanschot Kempen Investment Management onze vermogensbeheerder, gekozen via een uitgebreide selectieprocedure. In 2023, afgerond in 2024, is de uitvoering van het vermogensbeheer uitgebreid geëvalueerd.