1. Waarom belegt het pensioenfonds?

We beleggen voor een zo goed mogelijk pensioen voor de deelnemers. En als het mogelijk is, indexeren we het pensioen om de prijsinflatie te compenseren. Indexatie van je pensioen hangt af van de financiële situatie van het pensioenfonds.

Ons gesloten pensioenfonds ontvangt geen premie meer,  dus het blijft belangrijk om rendement te maken. Sparen levert onvoldoende op. Als pensioenfondsen hun geld de afgelopen 30 jaar op een spaarrekening hadden gezet, dan waren de pensioenen nu de helft lager geweest.

Beleggen brengt natuurlijk risico met zich mee, en dat risico willen we zo laag mogelijk houden. Daarom beleggen we in verschillende soorten beleggingen, zoals aandelen, vastgoed en obligaties verspreid over de hele wereld.

Het pensioenfonds gebruikt voor haar beleggingen twee portefeuilles:

Matchingportefeuille:

Doel: het afdekken van (een deel van) het renterisico uit hoofde van de pensioenverplichtingen.

Invulling: voornamelijk obligaties van hoge kwaliteit, rentederivaten en liquiditeiten (geldmarktfondsen). De rentederivaten worden voornamelijk aangehouden via beleggingsfondsen die zich specifiek richten op afdekking van het renterisico (zogenaamde LDI-fondsen).

Rendementsportefeuille:

Doel: behalen van rendement om indexatie mogelijk te maken

Invulling: vooral zakelijke waarden (aandelen, vastgoed) en wat meer risicovolle vastrentende waarden (onder andere bedrijfsobligaties en hypotheken)

  1. Hoe hebben de beleggingen het de afgelopen jaren gedaan?

Het rendement op de beleggingen is natuurlijk afhankelijk van de ontwikkelingen op de financiële markten. We vergelijken het behaalde rendement met een benchmark, om te bepalen of het marktconform is.

In 2021 is op het belegde vermogen een nettorendement behaald van 1,6%.

In de matchingportefeuille was het rendement  -14,4% (benchmark: -15,0%).

In de rendementsportefeuille was het rendement 16,0% (benchmark: 14,2%).

  1. Hoe duurzaam belegt het pensioenfonds?

Het pensioenfonds streeft ernaar om op verantwoorde wijze te beleggen. We beleggen bewust niet in financiële instrumenten van ondernemingen die internationale sociale, milieu- of governance-criteria structureel en fundamenteel schenden. Daarvoor hanteren we internationaal geaccepteerde ESG-criteria, zoals de 10 principes van de United Naties Global Compact. Deze principes omvatten standaarden over mensenrechten, arbeidsrechten, milieu en corruptie.Hoe duurzaam belegt het pensioenfonds?

Periodiek controleert onze vermogensbeheerder Kempen Capital Management (KCM) of er ondernemingen in de beleggingsportefeuille van het pensioenfonds aanwezig zijn die met hun bedrijfsactiviteiten in meer of mindere mate in conflict zijn met de criteria van ESG. In dat geval spreken we deze ondernemingen aan (via KCM). Door middel van een dialoog, ofwel ‘engagement’, proberen we positieve verandering te bewerkstelligen en ondernemingen te stimuleren om maatregelen te nemen om schendingen in de toekomst te voorkomen. De dialoog aangaan heeft onze voorkeur boven directe uitsluiting van belegging, omdat we met uitsluiting geen invloed meer kunnen uitoefenen op de betreffende situatie en de kans op positieve verandering dus niet toeneemt.

Als ondernemingen en/of fondsmanagers toch niet aan de criteria kunnen voldoen of te weinig veranderingen doorvoeren, sluiten we ze alsnog uit van belegging. Wanneer we hiertoe besluiten hangt af van de ernst van de situatie.

Op onze uitsluitingslijst staan nu vooral ondernemingen die betrokken zijn bij de productie van controversiële wapens, zoals clustermunitie en kernkoppen. Het is voor pensioenfondsen sowieso verboden om in dergelijke bedrijven te beleggen.

Op dit moment onderzoeken we welke verdere stappen we op het gebied van duurzaam beleggen gaan zetten. We bereiden de uitsluiting van tabak voor. Daarnaast kijken we naar de CO2-footprint van bedrijven waar we in beleggen en naar het gebruik van fossiele brandstof. Duurzaam beleggen wordt steeds belangrijker en we vinden het onze taak om niet alleen te kijken naar het behalen van de hoogste rendementen, maar ook naar het effect op de wereld om ons heen voor nu en in de toekomst.

  1. Wie is de vermogensbeheerder en hoe wordt die gekozen en beoordeeld?

Sinds 2012 is Kempen Capital Management onze vermogensbeheerder, gekozen via een uitgebreide selectieprocedure. We evalueren de vermogensbeheerder jaarlijks en nodigen periodiek andere beheerders uit om te pitchen. Op die manier gaan we na of de dienstverlening nog marktconform is qua prijs en service.