I. Organogram

II. Bestuur

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

 • 1 externe voorzitter
 • 1 vertegenwoordiger namens de werkgever
 • 2 vertegenwoordigers namens de werknemers
 • 1 vertegenwoordiger namens de niet-actieven en gepensioneerden

Sako Zeverijn, voorzitter

Wendy Winkelhuijzen,
secretaris

Ruud Verberne, bestuurslid

Reiniera van der Feltz, bestuurslid

Ruud van de Ven,
bestuurslid

III. Commissies

Beleggingscommissie
Deze commissie adviseert het Bestuur over het beleggingsbeleid in de meest ruime zin van het woord. Ook stuurt zij, in samenwerking met het Bestuursbureau, de vermogensbeheerders aan.

 

De samenstelling van de Beleggingscommissie is als volgt:

 • Hans de Ruiter (Voorzitter)                            onafhankelijk deskundige
 • Hans Schlukebir                                                onafhankelijk deskundige
 • Ruud van de Ven                                               bestuurslid
 • Reiniera van der Feltz                                      bestuurslid

Communicatiecommissie
Deze commissie ondersteunt en adviseert het Bestuur op het gebied van communicatie. Het doel is om u op een juiste en duidelijke manier over uw pensioenregeling te informeren.

De samenstelling van de communicatiecommissie is als volgt:

 • Wendy Winkelhuijzen                                     voorzitter
 • Ruud Verberne                                                  bestuurslid
 • Sylvia Monné                                                     communicatieadviseur Van Lanschot Bankiers
 • Chrisje Wijdeven                                               beleidsmedewerker bestuursbureau

De communicatiecommissie laat zich voor de leesbaarheid en begrijpelijkheid van de diverse uitingen vanuit het pensioenfonds bijstaan door een klankbordgroep communicatie. Deze groep bestaat uit actieve deelnemers en een gepensioneerde deelnemer.

De klankbordgroep bestaat uit de volgende leden:

 • Peter Paul Berendsen                                    gepensioneerde
 • Elien Meijer                                                     werknemer
 • Coen van den Bedem                                     werknemer
 • Anja de Jong                                                    werknemer

Risicomanagementcommissie
Deze commissie adviseert het bestuur inzake het risicobeleid in de meest ruime zin van het woord. Zij bevordert ook, binnen alle geledingen van het pensioenfonds, de bewustwording van operationele en andere mogelijke risico’s. Zij coördineert, bewaakt en beoordeelt mede de input uit de verschillende managementrapportages en adviseert daarover aan het bestuur.

De samenstelling van de risicomanagementcommissie is als volgt:

 • Ruud Verberne                                               voorzitter
 • Marc Benders                                                 manager Liquidity & Portfolio Management Van Lanschot Bankiers

IV. Bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en de commissies bij de beleidsvoorbereiding, coördinatie en uitvoering van de diverse activiteiten van het pensioenfonds.

Medewerkers bestuursbureau:

 • Bram Bogaard                                                 directeur bestuursbureau / beleidsmedewerker
 • Chrisje Wijdeven                                            beleidsmedewerker
 • Andrea Wagenaars                                         administratief medewerker

V. Intern toezicht

Verantwoordingsorgaan
Dit orgaan beoordeelt het functioneren van het bestuur. In het verantwoordingsorgaan worden de werkgever, de werknemers en de pensioengerechtigden vertegenwoordigd. De leden van het verantwoordingsorgaan worden benoemd door de vertegenwoordigers van de diverse geledingen, te weten één vertegenwoordiger van de werkgever op voordracht van Van Lanschot Bankiers N.V., twee vertegenwoordigers van de deelnemers op voordracht van de ondernemingsraad en één vertegenwoordiger van de gepensioneerden op voordracht van de Vereniging van Gepensioneerden van Van Lanschot. In het jaarverslag worden de bevindingen van het verantwoordingsorgaan opgenomen.

De samenstelling van het verantwoordingsorgaan is als volgt:

 • Jan Willem Heukensfeldt Jansen (voorzitter)                   werknemer
 • Emilie Schols- van Oppen                                                      namens gepensioneerden
 • Jacco Vreugdenhil (secretaris)                                              werknemer
 • Imre Maas                                                                                  namens werkgever

Visitatiecommissie
Deze commissie bestaat uit 3 onafhankelijke deskundigen die intern toezicht houden: zij beoordelen de deskundigheid van het bestuur en de kwaliteit van de processen en procedures binnen het pensioenfonds. Het visitatieverslag is opgenomen in het jaarverslag.

De samenstelling van de visitatiecommissie is als volgt:

 • Lucie Duynstee, voorzitter
 • Elise van Kalmthout, lid
 • Sybrand Naua, lid