Afgelopen zomer heeft Motivaction op verzoek van Pensioenfonds F. van Lanschot een onderzoek gedaan naar de manier waarop onze deelnemers tegen risico aan kijken. Hierbij zijn de deelnemers verdeeld in twee groepen, deelnemers en pensioengerechtigden.

Omdat de respons hoog was zijn de uitkomsten van het onderzoek statistisch significant. Dit betekent dat de uitkomsten voldoende betrouwbaar zijn om conclusies te kunnen trekken.

Hieronder staan de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek.

Deelnemers hebben overwegend een offensieve risicohouding

Voor deelnemers en pensioengerechtigden is de pensioenuitkering én mogelijke indexatie zo belangrijk dat ze bereid zijn om risico te lopen. Beide deelnemersgroepen geven aan dat het behoud van hun levensstandaard voor hen belangrijk is.

Aan de andere kant spelen er bij deelnemers ook  angst en onzekerheid als het gaat om hun pensioen. Pensioen is een basisvoorziening voor deelnemers, zekerheid en stabiliteit zijn belangrijk.

Het behoud van koopkracht is voor deelnemers van essentieel belang en men is zich ervan bewust dat er door PVL moet worden belegd om dit te realiseren

Vooral deelnemers die nog niet met pensioen zijn vinden behoud van koopkracht belangrijk, waar pensioengerechtigden iets voorzichtiger zijn als het gaat om het lopen van risico. De meeste deelnemers zijn zich ervan bewust dat beleggen risico’s met zich meebrengt en dat dit op lange termijn het meeste rendement oplevert, waarbij enige mate van zekerheid wel gewenst is.

Er is een voorkeur voor een pensioenregeling met een vorm van reserves waarmee risico’s gedeeld kunnen worden, waardoor de pensioenen over generaties stabieler worden

Deze voorkeur is onder pensioengerechtigden wat sterker (69%) dan onder de overige deelnemers (58%).  Solidariteit vindt men belangrijk, zo’n 80% van de deelnemers en 91% van de pensioengerechtigden vindt dat de pensioenuitkering niet afhankelijk moet zijn van economische factoren (‘pech-en geluksgeneraties’).

De meeste deelnemers zijn bereid om bij de opbouw van hun pensioen risico te nemen, maar vinden het ook belangrijk om de risico’s te delen. Het delen van risico geeft deelnemers een gevoel van zekerheid.

Deelnemers hebben behoefte aan keuzemogelijkheden

53% van de deelnemers wil graag zelf keuzes kunnen maken over de beleggingen. Hierbij wordt wel aangegeven dat keuzemogelijkheden niet moeten leiden tot veel hogere uitvoeringskosten.

De hoogte van het inkomen van deelnemers en het vertrouwen in het pensioenfonds spelen een rol in de risicohouding van deelnemers

Hoe hoger het inkomen of het vertrouwen in het pensioenfonds, des te meer risico wil en kan de deelnemer nemen.

Deelnemers hebben vertrouwen dat het bestuur van het pensioenfonds de juiste beslissing neemt als het gaat om de toekomst

Deelnemers zijn tevreden over het pensioenfonds: ze geven het pensioenfonds een ruime voldoende, zijn tevreden over de informatievoorziening en het kostenniveau. Het gevoel dat hun pensioen in goede handen is maakt dat deelnemers zich thuis voelen.

Dat neemt echter niet weg dat men er bij een eventuele overdracht geen problemen mee heeft dat de identiteit en medezeggenschap van het pensioenfonds mogelijk verloren gaan. Dit geldt in iets minder mate voor pensioengerechtigden.

Bij een overdracht van het vermogen staan de hoogte van de pensioenuitkering en mogelijke indexatie ruimschoots op de eerste plaats. Daarnaast is de keuze voor een vaste of variabele uitkering belangrijk. Dit heeft meer prioriteit dan het behoud van identiteit of medezeggenschap.

Wat gaat het bestuur met de uitkomsten van dit onderzoek doen?

Allereerst heeft het bestuur de uitkomsten besproken in de bestuursvergadering en vervolgens met de Raad van Toezicht, de klankbordgroep Toekomst en het Verantwoordingsorgaan.

Op dit moment zijn de uitkomsten van het onderzoek helder voor het bestuur en gaan we  geen vervolgonderzoek uit laten voeren. Wellicht wordt dit in een later stadium van het project wel gedaan als er toch aanvullende vragen blijken te zijn of om te toetsen of de interpretatie van dit onderzoek door het bestuur en de overige gremia aansluit bij de wensen van de deelnemers.

In het vervolgtraject worden de uitkomsten van dit onderzoek meegenomen in de besluitvorming. Dus wanneer bijvoorbeeld op basis van berekeningen een bepaalde optie voor de toekomst interessant lijkt, wordt bekeken of dit ook aansluit bij de conclusies uit het onderzoek.

Bij de toetsingscriteria die we in het project Toekomst gebruiken is naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek een extra criterium opgenomen, namelijk solidariteitskenmerken.

Wij danken iedereen die heeft meegewerkt aan het risicopreferentieonderzoek. Dit geeft ons meer inzicht in de wensen van de deelnemers en dat helpt ons om de juiste keuze te maken voor de toekomst.

Wil je het rapport inzien? Klik dan hier Risicopreferentie PVL Onderzoeksrapportage

 

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien