Op 21 november 2022 organiseerden we een tweetal webinars voor pensioengerechtigden en deelnemers om iedereen bij te praten over de ontwikkelingen binnen het pensioenfonds.

In de webinars hebben we aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:

 • Hoe staat het met de Wet Toekomst Pensioenen?
 • Project Toekomst
  • Resultaten risicopreferentieonderzoek
  • Leren van ervaringen van andere pensioenfonds
  • Informatie verzamelen vanuit partijen waar we mogelijk naar kunnen overdragen
  • Beoordelen gevolgen en keuzes nieuw pensioenstelsel
 • Indexatie per 1-1-2023

Hieronder lees je een korte terugblik op de presentatie en de belangrijkste vragen die we hebben behandeld.

Mocht je het gehele webinar willen terugkijken, klik dan op deze links:

Webinar Pensioengerechtigden               https://vimeo.com/776311694

Webinar deelnemers                                    https://vimeo.com/776310812

Wil je de presentatie zien? Klik dan hier

Wet Toekomst Pensioenen

Na een langdurig proces ligt het wetsvoorstel voor een nieuw pensioenstelsel bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel wordt in december artikelsgewijs behandeld in de Tweede Kamer. De invoering van de wet is in ieder geval uitgesteld tot 1 juli 2023.

Over verschillende punten is er nog discussie gaande, zoals het: invaren naar het nieuwe stelsel, het verkleinen van de witte vlek (werkenden die geen pensioen opbouwen), de berekeningen na oplevering door de Commissie Parameters, mogelijkheden met de reserves en het nabestaandenpensioen.

Voor gesloten pensioenfondsen zoals pensioenfonds Van Lanschot  is nog niet duidelijk wat de mogelijkheden zijn in het nieuwe stelsel. Het is dus afwachten hoe de wetgeving er precies uit komt te zien. Maar ondertussen gaat het bestuur wel door met de voorbereidingen in het kader van het Project Toekomst.

Project Toekomst

In de zomer van 2022 is een risicopreferentieonderzoek uitgevoerd door Motivaction. Het onderzoek is door 505 deelnemers en pensioengerechtigden ingevuld. Dit is ongeveer 12% van de totale groep. Dat is vergeleken met vergelijkbare onderzoeken bij andere pensioenfondsen hoog en  voldoende om betrouwbare conclusies te kunnen trekken.

Het bestuur heeft hieruit de volgende conclusies getrokken:

 • Deelnemers hebben overwegend een offensieve risicohouding
 • Het behoud van koopkracht is voor deelnemers van essentieel belang en men is zich ervan bewust dat er door PVL moet worden belegd om dit te realiseren
 • Er is een voorkeur voor een pensioenregeling met een vorm van reserves waarmee risico’s gedeeld kunnen worden, waardoor de pensioenen over generaties stabieler worden
 • Deelnemers hebben behoefte aan keuzemogelijkheden, maar niet tegen elke prijs
 • De hoogte van het inkomen van deelnemers en het vertrouwen in het pensioenfonds spelen een rol in de risicohouding van deelnemers
 • Deelnemers hebben vertrouwen dat het bestuur van het pensioenfonds de juiste beslissing neemt als het gaat om de toekomst

Dit is wat het bestuur met deze conclusies gaat doen:

 • In het vervolgtraject worden de uitkomsten van he onderzoek meegenomen in de besluitvorming. Dus wanneer bijvoorbeeld op basis van berekeningen een bepaalde optie voor de toekomst interessant lijkt, wordt bekeken of dit ook aansluit bij de conclusies uit het onderzoek
 • Bij de toetsingscriteria die we in het project Toekomst gebruiken, is naar aanleiding van de uitkomsten van dit onderzoek een extra criterium opgenomen, namelijk de behoefte aan solidariteit.
 • Daarnaast zijn de toetsingscriteria Eigen identiteit en (mede)zeggenschap lager in de prioritering geplaatst

Naast het risicopreferentieonderzoek is het bestuur in gesprek gegaan met andere besturen van pensioenfondsen die een soortgelijk proces hebben doorlopen. Dit geeft ons inzicht in de valkuilen en mogelijkheden. Wat moet je zeker doen en wat kan je beter laten? Dit helpt ons om beter voorbereid te zijn op de komende stappen in het project.

Verder hebben we deze zomer gesproken met diverse marktpartijen (vier algemene pensioenfondsen en twee bedrijfstakpensioenfondsen). Hierdoor hebben we zicht op wat er in de markt gebeurt en hoe deze partijen zich voorbereiden op  toekomstige veranderingen. Het bestuur heeft geconcludeerd dat een Algemeen pensioenfonds op dit moment de voorkeur lijkt te hebben. We houden de Bedrijfstakpensioenfondsen wel in het vizier.

We hebben een vergelijking gemaakt van de twee regelingen in het nieuwe pensioenstelsel versus de huidige pensioenregeling. Dit is nu alleen nog gedaan op basis van een kwalitatieve vergelijking. Hopelijk is het eind 2022 of begin 2023 mogelijk om berekeningen aan de hand van maatmensen te gaan maken om de regelingen met elkaar te vergelijken.

Indexatie

In juli 2022 hebben we aangekondigd dat we niet tussentijds kunnen indexeren zoals veel andere fondsen wel doen. Dit heeft te maken met het feit dat sociale partners op dit moment niet de intentie kunnen uitspreken dat ze willen gaan invaren (de overstap gaan maken naar het nieuwe pensioenstelsel). Dit is voor een gesloten fonds als Pensioenfonds F. van Lanschot niet mogelijk, zolang de wetgeving op dit punt nog onduidelijk is.

De vraag is daarnaast of het pensioenfonds wel de intentie heeft om in te varen en of sociale partners daaraan zouden willen meewerken.

Het bestuur heeft besloten om conform de huidige regels per 1 januari 2023 alle pensioenuitkeringen en opgebouwde rechten met 5% te verhogen. Dit is het maximaal mogelijke percentage onder de huidige regels waarbij ook gebruik is gemaakt van een uitzondering die De Nederlandsche Bank heeft goedgekeurd (een alternatief ‘ingroeipad’ voor de inflatie voor de komende jaren).

Vragen

In de webinars was uiteraard ook veel ruimte om vragen te stellen. Hieronder de belangrijkste vragen en antwoorden.

 • Zou het bestuur met de kennis van nu voor of tegen deze pensioenwet stemmen als ze een fractie in de 2e kamer zouden vormen?

Dit is een gewetensvraag die nog niet besproken is in het bestuur. Dus Rob en Raimond hebben in het webinar hun eigen mening gegeven.

Een systeem dat minder afhankelijk is van rente en minder gericht is op geld oppotten en meer gericht op sneller uitdelen heeft voordelen. Bij de verdeling van het geld naar het nieuwe pensioenstelsel kunnen verschillen ontstaan, dus dat moet wel heel zorgvuldig gebeuren. Persoonlijk is Rob voorstander van grote wijziging in pensioenregeling.

Raimond geeft aan dat er elementen in het wetsvoorstel waar hij minder blij mee is en die uitdagingen kennen voor pensioenfondsen

Zowel het nieuwe als het oude stelsel bieden geen bescherming tegen de huidige inflatie. Ook hij denkt dat het wel goed is om de stap naar een nieuw stelsel te zetten. Blijven hangen in het huidige systeem is ook geen goede optie. Het is onontkoombaar om de stap te zetten, maar wel met wat aanpassingen in de marge ten opzichte van het huidige ontwerp van de wet.

 • Was bij de sluiting van het pensioenfonds al niet bekend dat dit op termijn te duur wordt?

Dit kon bekend zijn. Het is echter zo dat het pensioenfondsbestuur er niet zelf voor heeft gekozen om een gesloten fonds te worden. Sociale partners (werkgever en ondernemingsraad) hebben besloten om de toekomstige pensioenopbouw onder te brengen bij a.s.r. Consequentie voor het pensioenfonds is dat de uitvoering op termijn te duur wordt. Dit geldt overigens ook voor andere ‘’kleine’’ pensioenfondsen, ook voor niet gesloten fondsen. De eisen van bijvoorbeeld toezichthouders en vanuit wetgeving worden steeds hoger en dat maakt dat de kosten stijgen. Deze kosten moeten gedeeld worden door een kleine groep deelnemers en dat maakt dat veel kleinere pensioenfondsen nadenken over de toekomst.

 • Komt er een persoonlijke keuzemogelijkheid of je wel of niet in het nieuwe stelsel wil deelnemen?

Nee, een persoonlijke keuzemogelijkheid komt er niet. Er is lang gesproken over individueel bezwaarrecht. Dat lijkt onmogelijk te zijn voor ongeveer 14 miljoen individuen. Daarom wordt de keuze voor wel of niet deelnemen in het nieuwe stelsel op collectief niveau besloten met een vorm van medezeggenschap om te zorgen voor inspraak.

Meer weten?

Heb je vragen over je eigen pensioen of over de pensioenregeling? Neem dan contact op met onze pensioenuitvoerder AZL via 088 – 1163034 of pf-vanlanschot@azl.eu.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien