Jaarlijks voert het pensioenfonds een haalbaarheidstoets (HBT) uit. Met deze toets onderzoeken we of de pensioenregeling op basis van het huidige beleid op lange termijn de gewenste resultaten oplevert. Er wordt onder andere gekeken naar behoud van koopkracht: kan de inflatie worden gecompenseerd en geldt dit voor alle leeftijdsgroepen in dezelfde mate? Om dit te kunnen beoordelen wordt, rekening houdend met de 10.000 door DNB voorgeschreven toekomstscenario’s, vooruitgerekend over een periode van 60 jaar.

We monitoren of de uitkomsten van de HBT nog steeds aansluiten bij het pensioen dat je mag verwachten. Indien de uitkomsten buiten de vastgestelde grenzen vallen, gaat het bestuur hierover in overleg  met de sociale partners (wettelijk vereist)[1], om te bezien of maatregelen genomen moeten te worden.

Uitkomst HBT 2023 en 2022

 

Uitgangspunten HBT 2023 en 2022

De daling van het pensioenresultaat ten opzichte van vorig jaar wordt met name verklaard door de hoge inflatie van vorig jaar. Ondanks het feit dat we 5% hebben kunnen indexeren, is de achterstand in indexatie verder opgelopen. Hierdoor daalt het pensioenresultaat met circa 8,9%. Daarnaast zorgt de nieuwe scenarioset van DNB ook voor een daling van het verwachte pensioenresultaat.

Net als in 2022 liggen de uitkomsten van de HBT binnen de door het bestuur met sociale partners afgesproken grenzen. We hebben echter een eerdere grens afgesproken (97%) waarbij we met de deelnemersvertegenwoordiging in het Verantwoordingsorgaan in overleg gaan. Dat is nu het geval.

Vooralsnog is er geen reden om direct het beleid aan te passen, maar door het bestuur wordt een evaluatie gedaan en hierbij wordt gekeken naar het beleggingsbeleid en het indexatiebeleid. Als gesloten fonds valt het aanpassen van de regeling en het premiebeleid af als opties.

Wat betekent deze uitkomst voor je pensioen?

De uitkomst geeft aan in hoeverre het pensioenfonds naar verwachting in staat is om de pensioenen te verhogen met de algemene prijsstijgingen. De uitkomst van 91,6% betekent dat je pensioen op lange termijn naar verwachting 91,6% van zijn waarde behoudt.

De gestegen rente (waardoor minder stijging van de rente verwacht wordt in de 60-jaarsdoorrekening) en de hoge inflatie zorgen ervoor dat het pensioenresultaat lager uitvalt dan in de afgelopen jaren. Dit heeft niet direct consequenties voor je pensioen, omdat dit om doorrekeningen gaat voor de lange termijn.

Het pensioenfonds gaat eind 2023 een ALM-studie uitvoeren en neemt de resultaten van de HBT hierin mee.

 


[1] Als gesloten pensioenfonds overleggen we met de deelnemersvertegenwoordiging in het verantwoordingsorgaan.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien