Een goed pensioen gaat niet alleen om welvaart maar ook om (maatschappelijk) welzijn. Door maatschappelijk verantwoord te beleggen wil Pensioenfonds van Lanschot niet alleen een bijdrage leveren aan een goed pensioen maar ook aan een duurzame samenleving. Hoe de wens om maatschappelijk verantwoord te beleggen wordt doorvertaald in de beleggingen van het fonds staat beschreven in het Maatschappelijk Verantwoord Beleggingsbeleid (in het kort MVB-beleid). Het MVB jaarverslag PVL_Jaarverslag Verantwoord beleggen 2020 laat zien wat het pensioenfonds tot nu toe bereikt heeft met haar MVB-beleid.

Het pensioenfonds belegt het vermogen op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Waar mogelijk zal het vermogen worden ingezet om een bijdrage te leveren aan verduurzaming van de maatschappij.

We hebben de ambitie met het MVB-beleid een positief maatschappelijk rendement te behalen zonder dat dit ten koste gaat van het financieel rendement en/of leidt tot een hoger risico. Tegelijkertijd heeft het pensioenfonds niet de ambitie om in Nederland als voorloper te fungeren op het gebied van MVB-beleid, maar ook niet om achter te blijven.

Daarbij blijft het belangrijk dat de deelnemers/stakeholders zich comfortabel voelen bij het gevoerde beleggingsbeleid en dat het reputatierisico wordt beperkt. We hebben er bewust voor gekozen het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) convenant te ondertekenen. Dit is een gezamenlijk initiatief van de overheid, pensioenfondsen, vakbonden en NGO’s om door middel van samenwerking beleggingen evenwichtiger te maken voor maatschappelijke ontwikkelingen.

Specifiek op het gebied van klimaat ondersteunt het pensioenfonds de doelstellingen zoals uiteengezet in het Klimaatakkoord om de uitstoot van de schadelijke broeikasgassen wereldwijd terug te dringen.

Gezien de veelheid aan vraagstukken en oplossingsrichtingen op het vlak van MVB willen we focus aanbrengen. Daarvoor maken we gebruik van de 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) welke door de VN zijn vastgesteld. Het pensioenfonds wil een significante bijdrage leveren aan met name de volgende Sustainable Development Goals: Goede gezondheid en Welzijn (SDG 3), Betaalbare en duurzame Energie (SDG 7), Waardig werk en economische groei (SDG 8), Verantwoorde consumptie en productie (SDG 12), Klimaatactie (SDG 13) en Vrede, justitie, en sterke publieke diensten (SDG 16).

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen. 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien