Zoals eerder gemeld is pensioenfonds F. van Lanschot – aangezien het nu een gesloten fonds is – op zoek naar de  meest passende oplossing voor de toekomst voor de deelnemers en pensioengerechtigden.

Het bestuur van het pensioenfonds heeft besloten om op zoek te gaan naar een nieuwe uitvoerder om de opgebouwde aanspraken en pensioenen aan over te dragen door middel van een collectieve waardeoverdracht (CWO).

Nu de Eerste Kamer eind mei de aanpassingen in de pensioenwet heeft goedgekeurd is het voor de selectie van een geschikte partij  van belang zicht te hebben op de best passende regeling voor de toekomst. Hiervoor heeft het pensioenfonds grondig onderzoek gedaan en een advies gegeven aan de sociale partners: de werkgever en de Ondernemingsraad. De sociale partners bepalen uiteindelijk de pensioenregeling en de pensioenuitvoerder voert deze uit.

Advies

Het bestuur is op basis van het uitgevoerde onderzoek van mening dat invaren van de opgebouwde aanspraken en uitkeringen in de nieuwe pensioenwet passend is voor het pensioenfonds. Invaren wil zeggen dat alle pensioenaanspraken, maar ook de huidige uitkeringen worden omgezet naar pensioenkapitalen, dus ook voor degene die nu al met pensioen zijn betekent dit een verandering. Het bestuur denkt dat een flexibele premieregeling met risicodelingsreserve (FPR met RDR) het beste tegemoet komt aan de beoogde pensioenresultaten en de wensen van de deelnemers en pensioengerechtigden, zoals aangegeven in het risicopreferentieonderzoek (RPO).

Reactie sociale partners

Sociale partners hebben aangegeven dat ze zich kunnen vinden in het advies van het bestuur. De berekeningen laten namelijk zien dat de verwachte pensioenresultaten in het nieuwe stelsel in de meeste situaties beter zijn dan de resultaten van het huidige stelsel. Daarnaast sluit de flexibele premieregeling aan bij de voorkeur voor keuzemogelijkheden uit het RPO. Tot slot geeft deze keuze aan pensioengerechtigden de mogelijkheid om zowel bij invaren als op het moment van pensioneren te kiezen voor een vaste of variabele uitkering. De instemming van sociale partners met de keuze voor het invaren naar een flexibele premieregeling met risicodelingsreserve is nog wel afhankelijk van de juridische haalbaarheid van deze keuze, die door partijen momenteel wordt onderzocht.

Kenmerken van een flexibele premieregeling met risicodelingsreserve

  • Premieregeling
  • Persoonlijke pensioenpotjes
  • Keuzemogelijkheden in de lifecycles (defensief, neutraal of offensief beleggen)
  • Keuzemogelijkheden bij pensionering (vast of variabele uitkering)
  • Een reserve voor het opvangen van tegenvallers in de beleggingen, uitsluitend voor de gepensioneerden

Risicodelingsreserve

Door het toevoegen van een risicodelingsreserve wordt het risico op verlagingen van uitkeringen grotendeels beperkt. Wanneer de uitkeringen zouden moeten worden verlaagd door negatieve rendementen wordt dit gecompenseerd door het aanvullen van de uitkering uit de risicodelingsreserve. Dit sluit aan bij de wens van vooral de gepensioneerden, voortgekomen uit het RPO, om de kans op verlagingen te beperken en een zekere mate van solidariteit in de pensioenregeling te behouden.

Vervolgstappen

Nu het pensioenfonds een voorkeur heeft bepaald voor de voorgenomen pensioenregeling voor de toekomst, kan gericht gezocht worden naar een uitvoerder die deze regeling kan uitvoeren.

Hiervoor wordt een Request for Proposal (RfP) verzonden naar een vijftal partijen. Vervolgens worden twee of drie partijen uitgenodigd voor een nader gesprek en zullen deze partijen bezocht worden.

Het bestuur is voornemens om eind 2023/ begin 2024 een keuze te maken voor de nieuwe uitvoerder.

Na de CWO zullen de sociale partners en de nieuwe uitvoerder aan de slag gaan om de overgang naar het nieuwe stelsel in gang te zetten, het invaren. Hiervoor wordt een transitieplan opgesteld waarin de nieuwe regeling en het invaren worden uitgewerkt. Sociale partners zijn hierbij aan zet, maar het pensioenfonds adviseert natuurlijk indien gewenst. De Vereniging van Gepensioneerden heeft een hoorrecht, dat wil zeggen dat zij hun mening mogen geven over de voorgenomen transitie naar het nieuwe stelsel en dat sociale partners deze mening moeten meewegen in hun uiteindelijke besluiten.

Wil je meer weten over dit advies en de vervolgstappen?
Meld je dan aan voor een van onze webinars op 2 oktober.

  • 10.00 – 11.30 uur: webinar voor pensioengerechtigden
  • 12.00 – 13.30 uur: webinar voor deelnemers

Stuur een e-mail naar bestuursbureau@pfvanlanschot.nl om je aan te melden voor het webinar. Geef daarbij aan bij welk webinar je wilt aansluiten en of je eventueel naar Den Bosch komt om het webinar te volgen. Graag ontvangen we je deelnemersnummer van het pensioenfonds (dit kun je vinden op correspondentie van het pensioenfonds of door in te loggen op het deelnemersportaal https://www.mijnpensioencijfers.nl/vanlanschot/).

Heb je vragen vooraf laat het ons weten, dan kunnen we deze meenemen in de voorbereidingen. Na aanmelding krijg je een e-mailbericht met een link om deel te nemen aan het webinar.

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien