Momenteel zijn we nog steeds de verschillende toekomstscenario’s aan het onderzoeken voor het pensioenfonds F. van Lanschot. De keuze voor wat te doen met het pensioenfonds hangt mede af van het nieuwe pensioenakkoord en hoe dit er precies uit komt te zien. Uiteraard houden we je van het proces op de hoogte.

Een vraag die we in de tussentijd vaker hebben gekregen, is wat er gebeurd is met de opgebouwde rechten in het verleden. Met dit artikel willen we je meer inzicht hierin geven.

De pensioenregeling voor 2002

Tot 2002 gold voor iedereen een ‘eindloonregeling’ met een opbouwpercentage van 1,892% over het volledige salaris. Eindloonregeling wil zeggen dat de pensioenuitkering altijd wordt berekend over het laatstverdiende salaris minus  franchise (= pensioenvrije voet i.v.m. AOW). Dus wanneer het salaris in de loop der jaren stijgt,  wordt de opbouw over het verleden aangepast aan het hogere salaris. Dit wordt backservice genoemd.

Dit is een kostbare pensioenregeling omdat het gebruikelijk is dat salarissen stijgen (reguliere stijgingen en bij promoties) en dit telkens bijbetaald moet worden door de werkgever.

Voorbeeld:

Hans is 50 jaar oud en verdient  € 60.000.

De franchise in 2001 was € 12.500

In 2001 bouwt hij het volgende ouderdomspensioen op:

1,892% * ( 60.000 -12.500) = € 898,70

Dit is ook de opbouw van alle voorgaande jaren, omdat bij eindloon de jaarlijkse opbouw telkens wordt aangepast aan het laatstverdiende salaris.

De pensioenregeling na 2002

Vanaf 2002 was een nieuwe regeling van toepassing. Vanaf dit moment nam iedereen in principe deel in een ‘hybride regeling’, de eindloonregeling tot het grensbedrag van € 38.000 (basisregeling). Voor het salaris daarboven gold een beschikbare premieregeling (excedentregeling).

Het uitgangspunt voor deze nieuwe regeling was dat voor de deelnemers ongeveer hetzelfde kon worden opgebouwd, maar dat de kosten voor de werkgever beter te voorspellen waren, zeker voor de hogere salarissen waar over het algemeen de grootste stijgingen te verwachten waren.

Voorbeeld:

Hans is in dienst gekomen in 2002 (50 jaar oud) en verdient € 60.000

De franchise in 2002 was € 13.000

In 2002 bouwt hij het volgende ouderdomspensioen en pensioenkapitaal op:

Basisregeling                     1,892% * (38.000 -13.000) = € 473

Excedentregeling            22.000 * 6% (beschikbare premie bij 50 jaar)  = € 1.320 pensioenkapitaal

Ook hier wordt de opbouw van de basisregeling telkens met terugwerkende kracht aangepast op basis van het laatstverdiende salaris. Het totale pensioenkapitaal wordt berekend aan de hand van de beschikbare premie, de leeftijd, het salaris in de excedentregeling en het rendement op de beleggingen.

Deze regeling heeft met jaarlijkse aanpassingen gegolden tot 2012.

De pensioenregeling na 2012

Vanaf 1 januari 2012 is door sociale partners besloten om over te stappen naar een op dat moment steeds meer gebruikelijke ‘middelloonregeling’. Het verschil met de eindloonregeling is dat de opbouw jaarlijks wordt gedaan op het salaris van dat jaar, deze opbouw wordt bij elkaar opgeteld tot de totale pensioenopbouw . Bij eindloon wordt alleen gekeken naar het laatstverdiende salaris en het aantal dienstjaren.

De middelloonregeling werd net als de voorgaande regeling  gecombineerd met de excedentregeling op basis van beschikbare premie.

De basisregeling kende een opbouwpercentage van 1,875%.

Bij deze ingrijpende wijziging is er voor gekozen om iedereen over te brengen naar deze nieuwe regeling. Door aanpassingen in de franchise en afspraken over de indexatie is de overgang voor de medewerkers gecompenseerd.

Voorbeeld:

Hans is in dienst gekomen in 2012 (50 jaar oud) en verdient € 60.000

De franchise in 2012 was € 13.500

In de basisregeling was het maximale salaris € 49.297.

In 2012 bouwt hij het volgende ouderdomspensioen en pensioenkapitaal op:

Basisregeling                     1,875% * ( 49.297 -13.500) = € 671,19

Excedentregeling            10.703 * 15,87% (beschikbare premie 50 jaar)  = €  1.698,57 pensioenkapitaal

Om de totale pensioenopbouw te berekenen wordt de pensioenopbouw in de basisregeling jaarlijks berekend en bij elkaar opgeteld. Het totale pensioenkapitaal wordt berekend aan de hand van de beschikbare premie, de leeftijd, het salaris in de excedentregeling en het rendement op de beleggingen.

De pensioenregeling na 2015

Vervolgens is in 2015 de overstap gemaakt naar een CDC-regeling op basis van middelloon, gecombineerd met de excedentregeling op basis van beschikbare premie.

Bij deze overgang is door de werkgever een afkoopsom betaald omdat het risico van de pensioenregeling werd verlegd van de werkgever naar de deelnemers.

Het beoogde opbouwpercentage voor de basisregeling bleef 1,875%, maar omdat de premie voor 5 jaar werd vastgesteld moest dit opbouwpercentage na verloop van tijd worden aangepast omdat de premie onvoldoende was om de volledige opbouw te financieren. En ook voor de excedentregeling is de staffel aangepast omdat de premie onvoldoende was om de volledige staffel toe te kennen.

Voorbeeld:

Hans is in dienst gekomen in 2002 (50 jaar oud) en verdiend € 60.000

De franchise in 2015 was € 13.500 en het maximale salaris voor de basisregeling € 50.000.

In 2015 bouwt hij het volgende ouderdomspensioen en pensioenkapitaal op:

Basisregeling                     1,875% * ( 50.000 -13.500) = € 684,38

Excedentregeling            10.000 * 15,40% (beschikbare premie 50 jaar)  = €1.540   pensioenkapitaal

Om de totale pensioenopbouw te berekenen wordt de pensioenopbouw in de basisregeling jaarlijks berekend en bij elkaar opgeteld. Het totale pensioenkapitaal wordt berekend aan de hand van de beschikbare premie, de leeftijd, het salaris in de excedentregeling en het rendement op de beleggingen.

In het bericht zijn sterk vereenvoudigde rekenvoorbeelden opgenomen, en bijvoorbeeld indexatie en rendementen in de excedentregeling zijn buiten beschouwing gelaten.

De belangrijkste conclusie is dat oude opgebouwde pensioenrechten in latere pensioenregelingen zijn ingebracht. Je hebt als deelnemer dus geen eindloonregeling meer of een pensioen wat ingaat op 62-jarige leeftijd, maar de opgebouwde waarde is telkens meegenomen in de nieuwe regelingen en actuarieel neutraal omgezet waardoor er geen pensioengeld verloren is gegaan door de overgang naar een nieuwe regeling.

Ondanks de vereenvoudigde voorbeelden zijn we ons bewust van het feit dat het een technisch en wellicht ingewikkeld verhaal is geworden. Mocht je hier nog vragen over hebben, neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar bestuursbureau@pfvanlanschot.nl met je vraag en je telefoonnummer.

 

Door je e-mailadres hier achter te laten krijg je automatisch bericht als we nieuws op de website plaatsen.

 

Meer nieuws

» Ga naar het archief om ouder nieuws in te zien