Terugblik en vooruitblik

Onlangs is het jaarverslag 2021 gepubliceerd. Rob Kragten, voorzitter van het bestuur van het pensioenfonds Van Lanschot, vertelt kort hoe hij terugkijkt op het jaar én blikt vooruit.

Rob, hoe kijk jij terug op het jaar 2021 en de behaalde resultaten?

‘Halverwege 2021 heb ik kennis mogen maken met het Pensioenfonds Van Lanschot. Mijn eerste indruk was meteen goed. Ik vind de mensen professioneel, betrokken en ze staan open voor discussie. Veel wat in het pensioenfonds gebeurt was al prima voor elkaar. Denk aan het beleggingsbeleid, de aanpak van het risiciomanagement, het projectplan voor het project Toekomst en de wijze waarop alle noodzakelijke beleidsstukken en -documenten verzorgd zijn. In goed overleg hebben we een paar wijzigingen aangebracht. Zo is bijvoorbeeld de beleidsmatige bestuursondersteuning wat uitgebreid. Ook kunnen we constateren dat het project Toekomst, waar gekeken wordt naar de beste manier om in het binnenkort veranderende pensioenstelsel de belangen van onze deelnemers veilig te stellen, flink op stoom is gekomen.

Cijfermatig valt natuurlijk eerst de indexatie op. Aan de ene kant heel mooi dat er voor het eerst in jaren een kleine indexatie mogelijk bleek, maar aan de andere kant helaas niet genoeg om de inflatie volledig te compenseren. Het bestuur is zich zeer bewust van het effect op veel (gepensioneerde) deelnemers van de jarenlange achterstand in indexatie en heeft daarom een uitzondering op het standaard beleid gemaakt.

De beleggingen laten een positief resultaat zien. Omdat het fonds een voorzichtig beleid voert, waarbij bijvoorbeeld het renterisico voor een belangrijk deel is afgedekt, is het rendement van 1,55% netjes.’

Wat zijn de belangrijkste thema’s of speerpunten voor de komende jaren?

De komende jaren speelt een aantal onderwerpen:

  • Het is voor ons als gesloten pensioenfonds niet mogelijk om gebruik te maken van de regeling waarbij met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022 extra geïndexeerd kan worden. Gezien de hoge inflatie is het daarom van groot belang dat wij in het najaar wel een indexatiebesluit kunnen nemen. Ons beleid, dat gericht is op een positief rendement met aandacht voor alle onzekerheden als de oorlog, grondstoffencrisis, hoge vervoersprijzen, energietekorten en een hoge inflatie, maakt dit extra uitdagend. Een stijging van de rente kan de kans op indexatie voor onze deelnemers dan weer verhogen.
  • Beleidsmatig is het belangrijkste speerpunt voor het pensioenfonds het traject Toekomst. In 2022 wordt geleidelijk meer duidelijk over de inhoud van de nieuwe regelgeving en de rekenregels. Met die informatie kan concreet worden gemaakt wat de gevolgen zijn van de verschillende scenario’s voor de toekomst van het pensioenfonds. Ook willen we meer inzicht krijgen in de voorkeuren van onze deelnemers en pensioengerechtigden als het gaat om de risico’s die zij acceptabel vinden.
  • Op beleggingsgebied willen we een stap verder komen met het verduurzamen van onze beleggingsportefeuilles.
  • Er is meer inzicht nodig in de juistheid van gegevens in onze pensioenadministratie. Om verantwoord over te gaan naar een ander pensioenfonds en/of een ander soort pensioenregeling is het noodzakelijk dat de administratie correct is. Dit is voor een pensioenfonds altijd belangrijk, maar nu van extra belang. Het opstellen van en datamanagementbeleid en het uitvoeren van controles staan dan ook voor dit jaar op de agenda.