ABTN

Afkorting voor actuariële en bedrijfstechnische nota. In deze, door de wet verplichtgestelde nota, worden naast de actuariële aspecten ook de hoofdlijnen van het interne beheersingssysteem en de opzet van de administratieve organisatie en interne controle beschreven.

Actuariële grondslagen

Wanneer een contante waarde van een reeks toekomstige uitkeringen moet worden bepaald maakt de actuaris gebruik van actuariële grondslagen, zoals: de rekenrente; de kansstelsels: sterftekansen, arbeidsongeschiktheids- en revalideringskansen, frequenties van gehuwd zijn, soms ook toekomstige salarisontwikkeling of indexatiebeleid enz.; kostenopslagen (bijvoorbeeld voor administratiekosten en/of uitbetalingskosten).

Autoriteit Financiële Markten (AFM)

De Autoriteit Financiële Markten is toezichthouder op het gedrag van de gehele financiële marktsector, waaronder pensioenfondsen.

Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de dekkingsgraad over de laatste twaalf maanden. Aan de hand van deze beleidsdekkingsgraad wordt jaarlijks bepaald of er al dan niet een toeslag verleend kan worden, of er een eventueel tekort is en of de pensioenen eventueel verlaagd moeten worden.

Beschikbare premie

Vanaf een pensioengevend salaris van € 50.250 tot € 101.519 (2016: op fulltime basis) bouwt u pensioen op in de excedentregeling. Dit is een beschikbare premieregeling. Voor de opbouw van een pensioenkapitaal wordt een premie betaald aan het Pensioenfonds. Deze premie wordt belegd. U kunt hierin eventueel zelf een keuze maken. De hoogte van uw pensioen hangt niet alleen af van hoeveel premie wordt ingelegd, maar ook van het beleggingsrendement dat wordt behaalt. Hoeveel premie wordt ingelegd is afhankelijk van uw leeftijd en uw salaris.

Conversie

De omzetting van bestaande pensioenaanspraken in andere pensioenaanspraken. Ook de persoon van de verzekerde kan bij conversie worden gewijzigd.  Na een scheiding kan een deel van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd en het bijzonder partnerpensioen worden omgezet in een eigen aanspraak op ouderdomspensioen voor de ex-partner.

De Nederlandsche Bank (DNB)

De Nederlandsche Bank is toezichthouder op financiële instellingen, waaronder pensioenfondsen.

Deelnemersjaren

Dit is het aantal jaren dat een deelnemer pensioen kan opbouwen in de pensioenregeling.

Dekkingsgraad

Dit is de verhouding tussen het aanwezige pensioenvermogen en de contante waarde van de opgebouwde aanspraken, uitgedrukt in een percentage. Een dekkingsgraad van 100% geeft aan dat het aanwezige vermogen juist toereikend is om de voorziening opgebouwde rechten te dekken, terwijl een percentage lager dan 100 aangeeft dat er sprake is van onderdekking.

Dekkingstekort

Er is een dekkingstekort indien het eigen vermogen minder is dan het minimaal vereist eigen vermogen.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen is het verschil van het Pensioenvermogen en de voorziening pensioenverplichtingen.

Fictieve deelnemersjaren

De extra jaren die een werknemer krijgt toegekend als deelnemer aan een pensioenregeling als gevolg van in- en externe waardeoverdracht.

Financieel Toetsingskader (FTK)

Dit is het toezichtsregime dat van toepassing is op de financiële positie en het financiële beleid van pensioenfondsen. Het FTK vindt zijn basis in de Pensioenwet

Franchise

Het deel van het salaris waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt, omdat rekening wordt gehouden met de AOW.

Grensbedrag

Het bedrag waarboven de pensioenopbouw plaatsvindt door middel van een beschikbaar premiesysteem.

Herstelplan

Plan van aanpak gericht op het herstel van het dekkingstekort of het reservetekort bij een Pensioenfonds. Binnen drie maanden na het ontstaan van de situatie van onderdekking dient het Bestuur van het Pensioenfonds een herstelplan bij de Nederlandsche Bank te hebben ingediend. Het herstelplan dient zodanige maatregelen te omvatten, dat de situatie van onderdekking binnen een jaar geëindigd is. Dit heet kortetermijnherstelplan. Ook in geval van een reservetekort dient een pensioenfonds binnen drie maanden na het ontstaan hiervan een herstelplan bij de Nederlandsche Bank in te dienen. Dit wordt een langetermijnherstelplan genoemd.

Indexatie

Indexatie is een verhoging van een pensioen of een aanspraak op pensioen, welke is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven regeling, dan wel op incidentele
basis wordt verleend.

Kostendekkende premie 

Een pensioenfonds is verplicht een kostendekkende pensioenpremie vast te stellen. Dit betekent dat een pensioenfonds voldoende premie moet innen om:
•de pensioenopbouw volledig te kunnen betalen;
•alle kosten voor de uitvoering (zoals vermogensbeheer en administratie) te kunnen betalen;
•het vereist eigen vermogen in stand te kunnen houden.

Middelloon

Bij een middelloonregeling wordt jaarlijks een deel van het pensioen opgebouwd aan de hand van de pensioengrondslag van het betreffende jaar. De pensioengrondslag (pensioengevend salaris – franchise) wordt vermenigvuldigd met het op dat moment geldende opbouwpercentage. Dit is de opbouw voor het betreffende jaar. De totale pensioenopbouw is een optelsom van de opbouw per jaar.

Minimaal vereist eigen vermogen

Het minimaal vereist eigen vermogen bedraagt 5% van de voorziening pensioenverplichtingen.

Onderdekking of dekkingstekort

Indien het Eigen vermogen minder is dan het Minimaal vereist eigen vermogen.

Opbouwpercentage

Het percentage dat een deelnemer per deelnemersjaar aan ouderdomspensioen opbouwt over de pensioengrondslag.

Ouderdomspensioen

Pensioen dat tot uitkering komt ná de pensioen(richt)datum en wordt uitgekeerd aan de gepensioneerde deelnemer tot diens overlijden.

Overlevingstafel

Een overlevingstafel geeft aan wat de levens- en sterftekansen van mannen en vrouwen zijn afhankelijk van de bereikte leeftijd. De overlevingstafels worden door actuarissen gebruikt bij hun berekeningen van de Voorziening pensioenverplichtingen (VPV) en de pensioenpremies.

Partner

Degene met wie de deelnemer gehuwd is, een geregistreerd partnerschap heeft of een erkend samenlevingsverband is aangegaan.

Partnerpensioen

Partnerpensioen komt tot uitkering, indien dit is verzekerd, op het moment van overlijden van de (ex-)deelnemer. Deze uitkering wordt toegekend aan de partner van de overleden (ex-)deelnemer tot zijn of haar overlijden.

Pensioengrondslag

Het uitgangspunt voor de berekening van het pensioen dat u in een jaar opbouwt is uw pensioengevend salaris. Dit is uw bruto jaarsalaris per 1 januari. U bouwt niet over dit hele salaris pensioen op, want u ontvangt na uw AOW-ingangsdatum ook AOW. Daarom wordt een gedeelte van uw salaris niet meegenomen bij de berekening van uw pensioenopbouw. Dit gedeelte heet de ‘franchise’. De hoogte van de franchise kan jaarlijks door het Bestuur worden aangepast. Wat overblijft na aftrek van de franchise is de pensioengrondslag, het deel van het salaris waarover u pensioen opbouwt.

Pensioengrondslag basisregeling

Pensioengevend salaris in de basisregeling (2016: maximaal €50.250 fulltime dienstverband)- franchise (2016: € 13.568 fulltime dienstverband) 

Pensioengrondslag excedentregeling

Het deel van de pensioengrondslag boven het grensbedrag (2016: tussen € 50.250 en € 101.519 fulltime pensioengevend salaris)

Pensioenkapitaal

Het bedrag dat bij een premie-overeenkomst op pensioendatum beschikbaar is voor aankoop van pensioenuitkeringen.

Pensioenovereenkomst

Hetgeen tussen de werkgever en  een werknemer is overeengekomen met betrekking tot pensioen.

Pensioenrichtleeftijd

De dag waarop de deelnemer 67 jaar wordt.

Pensioengevend salaris

Het salaris waarvan de pensioengrondslag wordt afgeleid.

Premievrije aanspraak 

Pensioenaanspraken waarvoor geen premie meer hoeft te worden afgedragen.

Reservetekort

Er is een reservetekort indien het eigen vermogen minder is dan het vereist eigen vermogen, maar hoger dan het minimaal vereist eigen vermogen.

Salarisgrens

Boven deze grens wordt geen pensioen toegekend.

Sekseneutraal

 Men spreekt van sekseneutraal als bij de vaststelling van tarieven die gehanteerd worden bij omzetting van een kapitaal in een periodieke pensioenuitkering of bij uitruil van diverse pensioenvormen (bijvoorbeeld nabestaandenpensioen inruilen voor hoger ouderdomspensioen) geen onderscheid wordt gemaakt naar het geslacht van de verzekerde.

Slaper

Een slaper is een ex-werknemer, die een premievrij, nog niet ingegaan pensioen heeft bij een pensioenfonds.

Technische voorziening 

Een voorziening die nodig is om aan de reeds bestaande pensioenverplichtingen jegens de verzekerden te voldoen. 

Ultimate Forward Rate (UFR)

De Ultimate Forward Rate (UFR) is de rekenrente na het laatste liquide punt in de swaptermijnmarkt. Het is een risicovrije rekenrente voor langjarige contracten, waarin wegens de lange looptijd onvoldoende handel in bestaat. Een Nederlandstalige benaming zou kunnen worden: “De langstetermijnrente”.

Uitvoeringsovereenkomst

De overeenkomst tussen de werkgever en het Pensioenfonds met betrekking tot onder meer de financiering van de pensioenverplichtingen.

Verantwoordingsorgaan

Het Verantwoordingsorgaan is een orgaan dat bevoegd is jaarlijks een oordeel te geven over het handelen van het Bestuur van het Pensioenfonds in algemene zin, het door het Bestuur vastgestelde beleid in het afgelopen kalenderjaar, de beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben en de naleving van de “Code Pensioenfondsen” door het Bestuur.

Vereist Eigen Vermogen 

Het Vereist Eigen Vermogen (VEV) is het vermogen dat behoort bij de evenwichtssituatie van het Pensioenfonds. In die situatie is het eigen vermogen zodanig vastgesteld dat met de wettelijk vastgestelde zekerheidsmaat van 97,5% ten aanzien van de als onvoorwaardelijk aangemerkte onderdelen van de pensioenovereenkomsten wordt voorkomen dat het Pensioenvermogen van het Pensioenfonds binnen één jaar minder is dan de voorziening pensioenverplichtingen.

Verevening pensioenrechten 

Verevening van pensioenrechten bij scheiding is de verdeling van het ouderdomspensioen tussen de ex-partners. Bij een scheiding kan gekozen worden voor verevening volgens de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding of de ex-partners kunnen een andere verdeling afspreken.

Verzekeren op risicobasis 

Er is sprake van verzekeren op risicobasis op het moment dat de verzekering alleen uitkeert als een vooraf geformuleerde gebeurtenis optreedt. Dit is vaak het geval bij nabestaandenpensioenen. Bij uitdiensttreding is er geen opgebouwd nabestaandenpensioen, maar stopt de verzekering en dus het recht op een nabestaandenuitkering.

Visitatiecommissie

De Visitatiecommissie is een commissie in het kader van intern toezicht. De Visitatiecommissie beoordeelt periodiek het bestaan en naleving van de beleids- en bestuursprocedures. Daarnaast wordt gekeken naar de checks en balances binnen het Pensioenfonds en de wijze waarop het Bestuur van het Pensioenfonds omgaat met de risico’s op langere termijn.

Waardeoverdracht

Waardeoverdracht is het overhevelen van de bij een vorige werkgever opgebouwde pensioenaanspraken naar een nieuwe pensioenuitvoerder.

Waardevast pensioen

Onder een waardevast pensioen wordt een pensioen verstaan waarbij de pensioenaanspraken jaarlijks verhoogd worden met het percentage waarmee de gemiddelde prijzen zijn gestegen.

Financiële planning

Pensioen is uw eigen verantwoordelijkheid. Het is daarom van belang om regelmatig (bijvoorbeeld jaarlijks) te checken hoe uw pensioen ervoor staat. Dit kunt u doen door uw Pensioenoverzicht goed door te nemen. Daarnaast kunt u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een totaaloverzicht vinden van uw pensioenopbouw inclusief AOW. Op www.wijzeringeldzaken.nl kunt u een pensioencheck doen, alle veranderingen op het gebied van pensioen volgen en vindt u tips om uw pensioen aan te vullen.

Veelgestelde vragen »